อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2559

credit_155
เมื่อคุณต้องการซื้อที่พักอาศัย การเลือกบ้านหลังที่ถูกใจและรายละเอียดของสินเชื่อกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินทุกแห่งแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ควบคุมซึ่งทำให้คุณสามารถชำระเงินได้ถูกลงอีก การตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2559 จึงจำเป็นอย่างมาก เป็นการรักษาผลประโยชน์ของคุณเอง เพราะอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินแต่ละแห่ง หากเลือกได้เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณก็แบ่งเบาภาระไปได้มาก การไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนนับเป็นเรื่องที่ดี

อัตราดอกเบี้ยบ้านต้องดูควบคู่กับสินเชื่อ เพราะสถาบันการเงินบางแห่งมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้เลือกมากกว่า 2 รูปแบบ อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็ไม่เหมือนกันด้วย ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแนะนำสินเชื่อใด คุณควรจะทราบรายละเอียดของสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจเน้นทำยอดขายมากกว่าเลือกสิ่งที่ดีแก่ลูกค้าก็ได้

ธนาคารออมสิน
สินเชื่อเคหะ “ช่วยสานฝันให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด”

สินเชื่อแบบที่1

สินเชื่อแบบที่ 2

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1.25 ต่อปี ในปีที่ 1
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR-2.00 ต่อปี ในปีที่ 2
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR-0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 เป็นต้นไป (จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในปีที่ 1-3
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR-0.75  ต่อปี ในปีที่ 4 เป็นต้นไป (จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (เฉพาะปีแรก)

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบที่ 1 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบที่ 2 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

***** MRR (อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี) ร้อยละ 7.475 ต่อปี

 

ธนาคารกสิกรไทย
กับสินเชื่อ K-Home Loan วงเงินกู้สูงสุดร้อยละ 80 ของราคาประเมิน สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.59 มีสินเชื่อให้เลือก 5 แบบ คือ แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปีแรกร้อยละ 3.50 แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรกร้อยละ 5.15 แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก MRR – 4.40 ต่อปี แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก MRR – 2.75 ต่อปี และแบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ  MRR – 1.70 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (MRR ร้อยละ 7.87 ต่อปี) แบบที่ 1 – 4 หลังจากระยะเวลาข้างต้น คิดอัตราดอกเบี้ย MRR – 1.00 ต่อปี จนสิ้นสุดอายุสัญญา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สินเชื่อบ้านบุคคลทั่วไป ให้กู้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน และ ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาซื้อ-ขาย กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ) หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิและหากผู้กู้ใช้สิทธิสวัสดิการวงเงินให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 3.50 และปีที่ 2 ร้อยละ 4.75 หลังจากนั้น MRR – ร้อยละ 0.50 ตลอดอายุสัญญา (MRR ร้อยละ 6.75 ต่อปี)

ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดเวลา (Term Loan) ที่ธนาคารให้แก่ผู้บริโภคเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย โดยจำนองที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกัน สินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีบ้าน ซึ่งต้องมีอาชีพที่มั่นคง อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 3.25 และหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.25 ต่อปี (MLR ร้อยละ 6.525 ต่อปี)

ธนาคารธนชาต
สินเชื่อบ้านใหม่สำหรับบุคคลทั่วไป วงเงินอนุมัติสูงสุดร้อยละ 100 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า สินเชื่อมี 3 ทางให้เลือก ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี คือ ปีที่ 1 ร้อยละ 3.500 ต่อปี ปีที่ 2-3 MLR – 0.500 และหลังจากนั้น MLR – 0.625 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับร้อยละ 5.911 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี คือ ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี ปีที่ 3 MLR – 0.500 ต่อปี และหลังจากนั้น MLR – 0.625 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับร้อยละ 6.010 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยผ่อนสบาย ๆ 3 ปี ปีที่ 1-3 MLR – 1.25 ต่อปี หลังจากนั้น MLR – 0.625 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับร้อยละ 6.033 ต่อปี (MLR ร้อยละ 6.900 ต่อปี)

และธนาคารไทยพาณิชย์กับสินเชื่อเพื่อการเคหะ วงเงินกู้ได้สูงสุดร้อยละ 90-100 ของราคาประมาณ ภายใน 31 มี.ค. 59 เท่านั้น สินเชื่อมี 2 แบบ คือ แบบแรก คงที่ 1 ปีแรก (ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ของทั้งหมด หลังจากนั้น MRR + อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ของทั้งหมด ตลอดอายุสัญญา) และแบบที่สอง คงที่ 3 ปีแรก (ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ของทั้งหมด หลังจากนั้น MRR + ร้อยละ 0.25 ของทั้งหมด ตลอดอายุสัญญา) (MRR ร้อยละ 7.870 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ควรติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของธนาคารเป็นอันดับแรก และควรยื่นเรื่องขอสินเชื่อจากธนาคารหลาย ๆ แห่ง เพราะแม้คุณสมบัติของคุณจะผ่านเกณฑ์ของสถาบันการเงิน แต่หลักการอนุมัติแตกต่างกัน ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมด้วย และควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจ