สินเชื่อกสิกรไทย กับ สินเชื่อออมสิน ข้อเปรียบเทียบที่แตกต่าง

kbankvsaomsin

การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในธุรกิจหรือใช้เพื่อการดำเนินชีวิตนั้น มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาอยู่หลายส่วนด้วยกัน ซึ่งหลักใหญ่ที่ถูกนำมาพิจารณาก่อนคือเรื่องของ แหล่งที่มาของเงินกู้, วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย ในปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่ให้บริการด้านเงินกู้มากมายซึ่งแต่ละแห่งจะมี ประเภทสินเชื่อที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้กู้จะต้องศึกษาในรายละเอียดเพื่อเลือกใช้บริการได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้กู้เอง ซึ่งในบทความนี้จะเปรียบเทียบความแตกต่างของสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย กับ ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเบื้องต้น

ตารางเปรียบเทียบสินเชื่อประเภทบุคคล

สินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบุคคลธนาคารออมสิน

 • สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย
 • สินเชื่อบุคคลทั่วไป
 • GSB PLUS สินเชื่อบุคคลเพิ่มยอด
 • สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย
 • สินเชื่อเพื่อการศึกษา
 • สินเชื่อบุคคลเพื่อสวัสดิการกสิกรไทย
 • สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์
 • สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ
 • สินเชื่อสวัสดิการ
 • สินเชื่อแบบฉับพลัน
 • สินเชื่อบุคคลเพื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย
 • สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
 • สินเชื่อเช่าซื้อ
 • สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ
 • สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญ
 • สินเชื่อครู
 • สินเชื่อบ้านกสิกรไทย
 • สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย
 • สินเชื่ออเนกประสงค์กสิกรไทย
 • สินเชื่อเคหะ
 • GSB PLUS สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด

 

สำหรับสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย และธนาคารออมสินนั้น หากดูจากตารางเปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลของทั้งสองธนาคาร จะเห็นได้ว่า สิ่งที่มีความแตกต่างกันระหว่างธนาคารกสิกรไทย และธนาคารออมสินคือ ชื่อแบบสินเชื่อที่แตกต่างกันไป แต่ถ้าเปรียบเทียบถึงวัตถุประสงค์ของสินเชื่อแล้ว ทั้งสองธนาคารมีวัตถุประสงค์ของสินเชื่อที่คล้ายคลึงกันมาก  ตัวอย่างเช่น

 •   สินเชื่อบุคคลเพื่อสวัสดิการกสิกรไทย ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างประจำที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร เป็นเงินกู้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
 •   สินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิน จะเป็นสินเชื่อสำหรับพนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อของทั้งสองธนาคารคือ กลุ่มเป้าหมายของสินเชื่อแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกัน  จากการศึกษาภาพรวมของรายละเอียดสินเชื่อในเบื้องต้นของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารออมสินนั้น  พบว่าการให้สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยจะมุ่งเน้นการให้สินเชื่อกับพนักงานและลูกจ้างประจำ, ผู้ประกอบการ หรือธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นหลัก ส่วนธนาคารออมสิน จะมีสินเชื่อประเภทที่เหมาะสมกับบุคคลผู้มีรายได้น้อย  ประชาชนทั่วไป  ผู้ประกอบการรายใหม่ แม่ค้า และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และเมื่อลงลึกถึงรายละเอียดของสินเชื่อแต่ละประเภทแล้วจะเห็นได้ว่า สินเชื่อธนาคารกสิกรไทยเป็นสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทำงานระดับกลาง ส่วนธนาคารออมสินจะเป็นสินเชื่อสำหรับเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้กับบุคคลที่เริ่มต้นประกอบอาชีพเป็นสำคัญ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการพิจารณาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินใด ๆ นั้น  จะต้องพิจารณาในรายละเอียดอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ได้รับบริการด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์ ดอกเบี้ยต่ำ และคุ้มค่าที่สุดนั่นเอง