สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คือ ? สำคัญกับเราอย่างไร

credit_162

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ฝากเงินในสถาบันการเงิน ที่สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท และต่ำสุด 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการคุ้มครองผู้ฝากเงินจากพัยที่อาจเกิดจากสถาบันที่อยู่ในความคุ้มครอง เช่น หากสถาบันนั้นประสบปัญหา เช่น ปิดกิจการ หรือขาดทุน ทางสถาบันก็จะเข้าไปทำหน้าที่คุ้มครองเงินฝากอย่างรวดเร็วภายใต้ข้อกำหนดที่กฏหมายได้ระบุไว้ ซึ่งสถาบันมีหน้าที่หลักคือการคุ้มครองเงินฝากให้เจ้ากับเจ้าของเงิน หรือผู้ฝากเงินและจ่ายคืนให้โดยเร็วเมื่อสถาบันการเงินปิดกิจการลง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เก็บเงินจากสถาบันการเงินที่อยู่ในความคุ้มครอง เพื่อไว้เป็นกองทุนสำหรับเงินฝาก และจ่ายคืนให้ผู้ฝากเงินตามวงเงินและระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด หากสถาบันปิดกิจการ อีกหน้าหนึ่งของสถาบันคุ้มครองเงินฝากคือการชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปิด และจ่ายคืนให้ผู้ฝาก

ภารกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝากคือการคุ้มครองเงินฝาก เช่น เงินฝากระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ รวมไปจนถึงบัตรเงินฝาก และใบรับฝากเงินที่เป็นจำนวนบาท โดยยกเว้น บัญชีเงินฝากของบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างประเทศ เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง เงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน ปัจจุบันสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีธนาคารพาณิชย์ที่คุ้มครองอยู่ทั้งหมด 31 แห่ง และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อีก 2 แห่ง อีกหนึ่งคำถามที่มีผู้สนใจถามกันมากคือ สถาบันที่คุ้มครองเงินฝากนี้ คุ้มครองถึงธนาคารของภาครัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยหรือไม่ คำตอบนี้อาจทำให้หลายคนที่มีสลากออมสิน หรือการลงทุนทางการเงินกับธนาคารในภาครัฐต้องผิดหวังเนื่องจาก เป็นธนาคารประเภทนี้เป็นธนาคารที่รัฐบาลได้ถือหุ้นและดูแลเงินฝาก ดังนั้นการทำงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงไม่ครอบคลุมการดูแลในกลุ่มธนาคารประเภทนี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินฝากในสหกรณ์ เงินลงทุนในกองทุนพันธบัตรต่างๆ กองทุน RMF LTF  หุ้นกู้ธนาคาร หุ้นกู้บริษัทเอกชน ที่จะไม่ได้รับการคุ้มครองอีกด้วย

ส่วนสำหรับบัญชีต่างประเทศ หรือผู้ถือบัญชีเป็นชาวต่างชาติและต้องการเปิดบัญชีเงินฝากในประเภทบัญชีที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากให้ความคุ้มครองและเป็นเงินบาท มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง ยกเว้น เงินฝากที่เป็นบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยนอกประเทศ ที่มีจุดประสงค์ในการเปิดบัญชีเพื่อพักเงินไว้สำหรับการลงทุนต่าง ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนสำหรับกิจกรต่างประเทศ หรือเพื่อการลงทุนในตราสารต่าง ๆ หรือเพื่อสินค้าและบริการ

มาถึงตรงนี้คงมีหลายคนสงสัยว่า แล้วสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สำคัญกับผู้ฝากเงิน หรือสำคัญกับประชาชนอย่างไร ซึ่งโดยหน้าที่ สถาบันคุ้มครองเงินฝากสำคัญและให้ประโยชน์กับประชาชนในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • ผู้ฝากเงิน : เงินฝากของสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติ จะได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติ หากสถาบันประสบภาวะวิกฤติ หรือมีเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาติ ผู้ฝากเงินกับธนาคารจะได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว
  • ระบบการเงิน : ทำให้ต้นทุนทางการเงินมีความเหมาะสม และผันผวนน้อย ช่วยให้เกิดการแข่งขันตามกลไกตลาด มุ่งเน้นให้สถาบันการเงินมีความเข้มแข็ง
  • ภาครัฐ : เนื่องจากรัฐไม่ต้องประสบปัญหาเรื่องการนำเงินมาจ่ายคือลูกค้า

ดังนั้น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จะมีระบบคุ้มครองเงินฝากที่เป็นประโยชน์กับผู้ฝากเงิน นั่นคือจะทำหน้าที่คุ้มครองโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่มีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท จะได้รับเงินฝากคืนเต็มจำนวน หากว่าเกิน 1 ล้านบาท จะได้รับ 1 ล้านบาทคืนก่อน ส่วนที่เกินนั้นสามารถขอเฉลี่ยคืนจากการขายทรัพย์สินของสถาบันที่ปิดกิจการ

แต่ถึงแม้ว่า การมีสถาบันเงินฝาก จะทำให้สถาบันการเงินยังคงความน่าเชื่อมั่นต่อผู้ฝากเงิน แต่ก็ยังมีผลเสียด้านลบนั่นคือหากต้องจ่ายเงินสมทุบเข้ากองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝากมาก อาจส่งผลให้สถาบันการเงินทั้งหลายมีหาเงินลงทุนจากแหล่งอื่นมากขึ้น ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้อาจเพิ่มสูงขึ้น จนเกิดผลกระทบได้

จึงจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้ว การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ให้เป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้นถือป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากจะทำให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นทางการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทำให้อัตราการหมุนเวียนรายได้ ประเทศมีมากขึ้น รวมถึงเป็นการวางนโยบายการคุ้มครองเงินฝาก ยังส่งผลคุ้มครองทั้งตัวของ ผู้ฝากเงิน ระบบทางการเงิน และภาครัฐ ซึ่งเป็นสามส่วน ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนในประเทศไทย เพราะถ้าหากไม่มีการลงทุนจากผู้ฝากเงิน ก็จะไม่มีเงินหมุนเวียน หรือเงินลงทุนในประเทศ หากระบบการเงินไม่ดี ก็จะทำให้กลไกทางการตลาดต่าง ๆ มีความผันผวนจนส่งผลให้เกิดภาวะไม่สมดุลทางการตลาด หรือติดลบทางการตลาดจนส่งผลเสียให้เกิดแก่โดยรวมได้ สุดท้าย ถ้าหากภาครัฐ มีปัญหา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการหมุนเวียนเงินในประเทศได้ ก็จะไม่สามารถทำให้เกิดการลงทุนภายในประเทศ จนกระทั่งไม่เกิดเงินทุนหมุนเวียน และอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจได้

การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญมากของการลงทุนในประเทศไทย ที่นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับคนไทย และสายตาของนักลงทุนชาวต่างชาติแล้ว ยังส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศ