พ.ร.บ. ล้มละลาย มีประโยชน์สำหรับใคร

credit_161

การเป็นบุคคลล้มละลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ทำธุรกิจ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะที่เกี่ยวข้องไม่อยากพบเจอ เหตุของภาวะการล้มละลายนั้นเกิดจากการที่สิ้นเนื้อประดาตัว, หมดทรัพย์หรือสมบัติของตัว มีหนี้สินล้นพ้นตัว และศาลได้มีคําพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งกฏหมายล้มละลายเป๋นกฏหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยขอให้ลูกหนี้เป็นบุคคล มีวิธีการขอให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย และขอให้พิทักษ์ทรัพย์แบบชั่วคราว และแบบเด็ดขาด ส่วนทางการด้านการประนอมหนี้ และฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ผู้มีอำนาจในการพิจารณาคดีค่อ ศาลล้มละลายกลาง

การเป็นบุคคลที่ล้มละลายนั้นจะมีผลกระทบอยู่ 3 ด้าน หลัก ๆ เช่นในเรื่องของการทำธุรกรรมการเงิน การโอนทรัพย์สินทางทะเบียน และการเดินทางออกต่างประเทศ แต่การตกเป็นบุคคลล้มละลายนั้น ยังสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และจะต้องถูกอายัดเงินที่เป็นรายได้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อกำหนดค่าเลี้ยงชีพให้กับเจ้าหนี้ โดยหักจากรายได้ จำนวนร้อยละ 70 ของเดือน

อีกหนึ่งคำถามต่อมาคือ แล้วการล้มละลายคืออะไร จะเกิดขึ้นได้อย่างไร และเมื่อไหร่จึงจะเรียกว่าการล้มละลาย วันนี้เรามีคำตอบในเรื่องนี้มาบอกกันให้ทราบ

  • การล้มละลายเป็นขั้นตอนทางกฏหมาย จะถูกนำมาใช้เมื่อหาเหตุแห่งทางออกในการแก้ปัญหาด้านการเงินไม่ได้ และเป็นตัวเลือกของทางออกในทางสุดท้าย แต่การล้มละลายนั้นจะไม่ได้ทำให้หนี้สินหมดไป เพราะข้อมูลหนี้นั้นจะปรากฏอยู่ในเครดิตบูโร ถ้าเป็นในระหว่างที่ถูกฟ้อง จะขึ้นสถานะว่าดำเนินการตามกฏฆมาย และสถานะจะยังคงอยู่จนถึงวันที่ล้มละลาย หลังจากปลดล้มละลาย 2 ปี และสถาบันการเงินจะหยุดส่งข้อมูลไปที่เครดิตบูโรและเก็บไว้อีก 3 ปี รวมทั้งสิ้นข้อมูลนั้นจะโดนเก็บไว้ 5 ปี จึงจะโดนลบโดยอัตโนมัติ และแม้ว่าการล้มละลายอาจไม่ทำให้สามารถถือครอง หรือครอบครองทรัพย์สินใดๆ ได้หากหนี้สินนั้นยังไม่ได้ถูกรับชำระหนี้ และเจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ในคดี หากคุณเป็นบุคคลที่ล้มละลาย ศาลจะทำการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการทำหน้าที่จัดการ การดำเนินกิจการของบุคคลเช่นการขายสินทรัพย์ การรวบรวมสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ ไปจนถึงการแบ่งส่วนให้เจ้าหนี้ ซึ่งเจ้าพนักงานนี้อาจเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของศาล โดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์นี้จะเป็นบุคคลที่กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ของบุคคลที่ล้มละลายแล้วจัดการจำหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้น เพื่อจ่ายเงินคืนให้กับเจ้าหนี้ โดยประเมินรายได้กับจำนวนที่ต้องจ่ายว่าเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ ที่บุคคลที่ใช้คืนจะยังสามารถใช้ยังชีพของตนเองและครอบครัวได้
  • วิธีการพ้นจากการล้มละลาย มีตั้งแต่ระดับของการประนีประนอมหนี เมื่อได้มีการตกลงกันทั้งสองฝ่ายและได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทีได้กำหนดไว้ ศาลได้มีกำหนดให้ยกเลิกการล้มละลาย เช่น เมื่อได้รับชำระหนี้สินครบถ้วนตามจำนวน หรือรวบรวมหนี้สินเพื่อชำระไม่ได้ และอีกกรณีนึงคือลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์นั่นเอง นอกจากนี้หากศาลชี้ให้หลุดพ้นจากภาวะการล้มละลาย ก็สามารถพ้นจากภาวะนี้ได้ เช่นเดียวกัน

สำหรับในปัจจุบัน ครม.ได้มีการปรับปรุงหลักการร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย ให้มีความทันสมัย ชัดเจน เพื่อความต้องการในการส่งผลดีกับการจัดอันดับความเชื่อถือในการทำธุรกรรมการเงินให้ดีขึ้น เนื่องจาก พ.ร.บ ตัวเดิมไม่เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทางด้านของขั้นตอนการยื่นคำขอชำระหนี้ และกระบวนการพิจารณาขอรับชำระหนี้ รวมไปถึงรูปแบบการขอประนอมหนี้และบทลงโทษของลูกหนี้ ส่งผลให้กระบวนการในการพิจารณามีความล่าช้า ไม่คุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมถึงคีดล้มละลายมีลักษณะที่เป็นคดีพิเศษ ที่ผลของคดีนั้นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม

จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีการปรับปรงกระบวนการบังคับคดีล้มละลายเพื่อลดขั้นตอนในชั้นพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยให้อำนาจในส่วนของการขอรับชำระหนี้ได้โดยไม่ตอ้งเสนอศษสล เพื่อทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และนอกจจากนี้ พ.ร.บ ล้มละลายฉบับนี้ ยังมีประโยชน์กับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อีกด้วย เนื่องจากเป็นการคุ้มครองสิทธิในมูลหนี้ของเจ้าหนี้ที่จะได้รับการชำระหนี้ตามกฏหมาย และสิทธิของลูกหนี้รวมถึงผู้ค้ำประกับในการได้รับชำระหนี้ ปรับปรุงการยื่นคำขอประนอมหนีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงมีการปรับโทษทางอาญาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องมากขึ้น มีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีอีกด้วย

สิ่งสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ เงื่อนไขในการนับคะแนนเสียงของเจ้าหนี้ การเป็นกรรมการเจ้าหนี้ การกำหนดเงื่อนไขเพื่อขอประนอมหนี้ การลำดับชำระหนี้ จำนวนเงิน และความสามารถในการขอประนอมหนี้ กำหนดเวลาในการชำระและจัดการกับหลักประกัน รวมถึงตัวของผู้ค้ำประกันอีกด้วย นอกจากนี้ในขั้นตอนของการชำระหนี้จะต้องเป็นไปตามระยะเวลาและมีการแสดงรายละเอียดเรื่องหนี้สินและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการชำระหนี้แทนลูกหนี้ที่สามารถชำระหนี้แทนลูกหนี้ให้ถือว่าลูกหนี้ร่วมที่ชำระหนี้แทนเป็นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้


สรุปสาระสำคัญได้ว่า พ.ร.บ ล้มละลาย มีประโยชน์กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และเพิ่มความรวดเร็วเกี่ยวกับคดีให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และเป็นการจัดการปัญหาล้มละลายในประเทศไทยให้ดีขึ้น เนื่องจากคดีล้มละลายจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยจากประชาคมโลกและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่มีต่อการจัดอันดับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย