ประกัน สังคม ว่างงาน คืออะไรมาดูกัน

career-1501615_640

เมื่อคุณได้ทำงานกับหน่วยงานใดก็ตาม สวัสดิการหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ ‘ประกันสังคม’ เบี้ยประกันที่ต้องชำระทุกเดือน เจ้าหน้าที่การเงินจะจัดสรรจากเงินเดือนของคุณ และดำเนินการให้เรียบร้อย สิทธิประโยชน์ของจะได้รับ เช่น
การบริการทางการแพทย์ เช่น ค่ารักษาพยายามเหมาจ่าย เช่น ค่ารักษา HA ขั้นที่ 2 – 3 และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทันตกรรม ปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โรคมะเร็ง โรคหัวใจ HIV/AIDS ค่าบำบัดทดแทนไต และเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
ค่ารักษาพยาบาล (ทุพพลภาพ) ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐเต็มจำนวน โรงพยาบาลเอกชนกรณีผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน ผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาท เงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างตลอดชีวิต เป็นต้น

เมื่อคุณได้รับตำแหน่งจากองค์กรและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด มั่นใจว่าจะไม่ได้รับซองขาวก่อนเวลาอันเหมาะสม แต่ทุกสิ่งนั้นไม่แน่นอน… องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ คุณคือหนึ่งในผู้โชคร้ายที่ถูกเชิญออกจากหน้าที่ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของคุณ คุณปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม แต่องค์กรจำเป็นต้องปรับลดพนักงานเพื่อรักษาโครงสร้างขององค์กรภายใต้การบีบเค้นของเศรษฐกิจโลก การคัดบุคลากรให้พ้นองค์กรอาจเป็นการเลือกจะคละเคล้า โดยเก็บคนเก่งหรือสร้างประโยชน์ให้มากที่สุด เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างมาก เพราะการสะสมเบี้ยประกันสังคมนาน ๆ ทำให้คุณได้เงินเลี้ยงชีพยามเกษียณ แต่เหตุผลอันจำเป็นขององค์กร ทำให้เงินก้อนนี้มลายหายไป… สิทธิประกันสังคมเมื่อว่างงานก็มีนะ

สิทธิประกันสังคมของบุคคลว่างงานจะมีผลต่อเมื่อ ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น การรับสิทธิประกันสังคมเมื่อว่างงาน ผู้ประกันตนจะต้องไม่ถูกเลิกจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
กระทำการใด ๆ ที่ทุรจิตต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง
กระทำการใด ๆ ที่จงใจสร้างความเสียหายต่อหน้าจ้าง
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
กระทำการใด ๆ อันเป็นความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลให้ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

* มาตรา 39 : บุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา 39 แทน การสมัครประกันสังคมในกลุ่มนี้ มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และลาออกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน อีกทั้งต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนต้องส่งเงินเข้ากองทุน 432 บาท / เดือน และรัฐบาลจะช่วยสมทบอีก 120 บาท / เดือน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองกรณี เจ็บป่วย / อุบัติเหตุ, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, คลอดบุตร, สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ

** ผู้ประกันตนมาตรา 39 เมื่อชำระเบี้ยประกันครบตามกำหนดเวลา และเกษียณอายุงานจะได้รับเงินบำนาญ ซึ่งแตกต่างจากกรณีว่างงานดังข้างต้น

สำหรับผู้ประกันตนที่ว่างงานจากการเลิกจ้าง ท่านจะได้รับเงินทดแทนระหว่าง ระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และกรณีที่ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่ออีก 6 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต

สิทธิประโยชน์ทดแทนทุกกรณี ต้องยื่นเรื่องรับเงินภายในระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน หากผู้ประกันตนยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เพราะถูกเลิกจ้างหรือลาออกและสิ้นสุดสัญญาจ้างมากกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทินจะมีสิทธิรับเงินทดแทนทุทุกครั้ง ซึ่งรวมกันแล้วไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

สุดท้ายนี้… ผู้ประกันตนสามารถเลือกสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยการเลือกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39 ได้ หากท่านสามารถชำระเบี้ยประกันได้อย่างต่อเนื่อง และสิทธิของการเลือกมาตรา 33 หรือ 39 เองก็แตกต่างกัน ทั้งด้านสิทธิประโยชน์และเบี้ยประจำเดือน ดังนั้นควรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เผื่อกรณีที่ผู้ประกันตนสามารถชำระเบี้ยได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับสิทธิ์ที่ดีกว่ายามชรา…