บุคคลล้มละลาย คืออะไร ทําอะไรได้บ้าง

credit_159

กฏหมายล้มละลาย กฏหมายที่เป็นตัวช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถชำระหนี้กับเจ้าหนี้ตามกฏหมาย ปลดหนี้สิน และใช้ชีวิตต่อไปในสังคมได้ ในปัจจุบันกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายฉบับใหม่ นอกจากจะมีขั้นตอนที่เข้มงวดมากขึ้น ก็ยังจะไม่ปลดหนี้ให้กับลูกหนี้ที่มีการตรวจสอบแล้วค้นพบว่า นำเงินไปใช้อย่างฟุ่มเฟื่อย หรือมีความตั้งใจที่จะโกงเจ้าหนี้ดังกล่าว รวมถึงบุคคลทีกระทำผิดในคดียาเสพติด หรืออาญาที่ใช้ความรุนแรงก็จะไม่สามารถปลดหนี้ได้เช่นเดียวกัน ส่วนคนที่เกิดปัญหาหนี้สินที่ได้มาจากการการตกงาน เจ็บป่วย หรือกรณีหย่าร้าง การยื่นล้มละลายจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะทำให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้

ภาวะการล้มละลายเป็นภาวะที่ทั้งบุคคล และองค์กรต่างๆก็ไม่พึงปราถนาที่จะต้องเจอกับสภาพนี้ โดยปกติแล้วบุคคล หรือองค์กรที่จะถือว่าเป็นผู้ล้มละลายได้นั้น ทางศาลจะต้องเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งเพื่อให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลาย และการเป็นบุคคลล้มละลายนั้นมีสาเหตุมาจาก เป็นหนี้เกิน 1 ล้านบาท ในบุคคลธรรมดา และกรณีนิติบุคคล ที่เป็นหนี้เกิน 2 ล้านบาท หรือสืบแล้วว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว

ส่วนลำดับของการฟ้องล้มละลายนั้น จะเริ่มตั้งแต่การติดตามทวงนี้เป็นระยะ หากไม่มีการติดต่อกลับ หรือชำระหนี้ตามกฏหมายก็อาจจะถูกฟ้องล้มละลายได้ อีกเหตุหนึ่งคือเมื่อคดีใกล้หมดอายุความ เป็นเวลาสิบปี เจ้าหนี้จะทำการเร่งส่งหนังสือทวงถาม หากไม่ยังไม่ตอบกลับ จะมีการส่งศาลเพื่อฟ้องล้มละลาย อีกกระบวนการหนึ่ง คือการยึดทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อขายทอดตลาด หรือพิทักษ์ทรัพย์แบบเด็ดขาดโดยลูกหนี้จะไม่สามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนเองได้ อีกทางแก้ปัญหาหนึ่งคือการประนอมหนี้ หรือลงความเห็นชอบว่าลูกหนี้นั้นเป็นบุคคลล้มละลาย ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

แล้วทรัพย์อะไรบ้างที่ทางเจ้าหนี้จะสามารถยึดเพื่อเป็นทรัพย์สินได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่น เครื่องประดับต่าง ๆ เช่น สร้อย แหวนเพชร นาฬิกา บ้าน และที่ดิน ตราสารหนี้ กองทุน รวมไปจนถึงเงินค่าชดเชยหรือเงินตอบแทนจากการออกงาน บัญชีเงินฝากธนาคาร รวมถึงเงินปันผลต่าง ๆ เงินเดือน เงินโบนัส หรือเบี้ยขยันและคอมมิชชั่นอื่น ๆ สามารถหักได้ 30 % ของจำนวนรายได้ทั้งหมด ส่วนสิ่งของที่ไม่สามารถยึดเป็นทรัพย์สินได้เช่นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ส่วนตัวมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นราคาไม่เกิน 100,000 บาท ยานพาหนะที่ติดไฟแนนซ์ เงินเดือนสำหรับลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานเอกชนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือบำเน็จบำนาญไม่สามารถยึดทรัพย์ได้

นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้หลาย ๆ คน หรือหลาย ๆ ธุรกิจเกรงกลัวการที่ต้องเป็นบุคคลล้มละลาย เนื่องจากผลเสียของการเป็นบุคคลล้มละลาย เนื่องจากปัญหาที่ตามมาส่งผลหลายด้านกับการดำเนินชีวิต เช่น ปัญหาทางด้านการทำธุรกรรมการเงิน การธนาคาร อาจโดนเพิ่มโทษการเป็นบุคคลล้มละลายจาก 3 ปี เป็น 5-10 หากไม่มีการติดต่อกับเจ้าหนี้ ปัญหาด้านการเดินทางออกนอกประเทศ เช่น อาจต้องขออนุญาติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ และต้องนำส่งรายได้ 30% เพื่อชำระหนี้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

นอกจากคำถามหลาย ๆ คำถามข้างต้นที่กล่าวมา อีกหนึ่งคำถามของกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นผู้ล้มละลาย หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ถามกันมากคือ คือ ถ้าต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลาย หรือจะต้องอยู่ในภาวะล้มละลาย จะทำอย่างไร แก้ปัญหาแบบไหน หรือมีทางออกเพื่อให้ดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างไร เนื่องจากการฟ้องล้มละลายนั้น จะส่งผลให้การดำเนินธุรกรรมการเงินของลูกหนี้มีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน วันนี้บทความนี้มีทางออกสำหรับท่านใดที่เกรงว่าจะกลายเป็นบุคคลล้มละลายมานำเสนอ ดังนี้

  • เมื่อได้รับจดหมายทวงหนี้ ให้ติดต่อขอเจรจากับเจ้าหนี้และทำการผ่อนชำระหนี้ หรือทะยอยผ่อนชำระตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยมองที่ความสามารถในการผ่อนชำระและความเป็นจริงในการผ่อนชำระเป็นหลัก

  • ติดต่อขอเจรจาเพื่อลดหย่อนหนี้ก่อนจะมีการฟ้องล้มละลาย โดยทำการเจรจากับเจ้าหนี้ ถึงการหาทางออกในการผ่อนชำระร่วมกัน

  • หากได้รับหมายศาล ให้รีบติดต่อทนายความผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ อีกฝ่ายหนึ่ง

  • ถ้าศาลพิจารณาแล้วว่าให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ขั้นตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่ล้มละลาย ให้ติดต่อขอเจรจาขอประนอมหนี้เพื่อทะยอยผ่อนชำระ

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่าแท้จริงแล้วการเป็นบุคคลล้มละลายอาจดูว่าน่ากลัว แต่จริง ๆ แล้วการเป็นบุคคลล้มละลาย หรือยื่นขอเป็นบุคคลล้มละลายนั้นมีทั้งข้อดี และข้อเสีย รวมถึงถ้าหากรู้ว่ากำลังจะตกเป็นบุคคลล้มละลาย สิ่งที่ควรแก้ไขคือเดินหน้าเข้าหาเจ้าหนี้ เพื่อประนอมหนี้ก่อนมีการตัดสินคดี หรือหากตัดสินคดี และตกเป็นบุคคลล้มละลายไปแล้ว ก็ให้ทำการตกลงเจรจาเพื่อผ่อนชำระ หรือหาทางออกในการประนอมหนี้ร่วมกัน ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้สามารถใช้ชีวิตของการเป็นบุคคลล้มละลายได้อย่างไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่นัก

นอกจากนี้ คือวินัยในการผ่อนชำระ และความตั้งใจในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ หรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา จนครบกำหนดการชำระหนี้ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะการเป็นบุคคลล้มละลาย จะมีช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี หากชำระหนี้ครบกำหนด ก็สามารถทำเรื่องต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ หรือต่อศาลเพื่อให้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้