บัตรเครดิต สําหรับอาชีพอิสระ คุณก็สามารถมีบัตรเครดิตด้วยอาชีพอิสระ

บัตรเครดิต สําหรับอาชีพอิสระ

บัตรเครดิตเข้ามามีบทบาทต่อผู้คนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากสิทธิพิเศษหลายๆอย่างที่จะได้รับจากบัตรมีมากมาย เช่น การผ่อนซื้อสินค้าด้วยดอกเบี้ย 0% เสมือนการซื้อสินค้าในราคาเดิมเพียงแต่ผ่อนจ่ายโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนลงไปได้อีกมาก เนื่องจากทุกคนย่อมมีค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือน สินค้าที่ซื้อผ่านบัตรเครดิตจึงมีประโยชน์เหมือนกับเราได้ของมาใช้ในราคาที่ถูกลงจะพูดแบบนี้ก็ว่าได้

การสมัครเพื่อทำบัตรเครดิตนั้นดำเนินการได้ง่ายขึ้นมากในปัจจุบัน ขอกล่าวถึงการสมัครทำบัตรเครดิตในสมัยแรกสักหน่อย การขอสมัครทำบัตรเครดิตจะง่ายกว่า หากผู้ขอสมัครเป็นลูกจ้างบริษัทที่มีหลักแหล่งยืนยันแน่นอน , บริษัทมีความมั่นคง เนื่องจากบริษัทผู้ปล่อยบัตรเครดิตก็ย่อมต้องหาผู้สมัครบัตรเครดิตที่มีเครดิตดีเช่นกัน ซึ่งเป็นการรับสมัครในวงแคบ …. บริษัทจึงทำการขยายฐานลูกค้าด้วยการรับสมัครผู้ใช้บัตรเครดิตที่ทำอาชีพอิสระขึ้นมาด้วย

อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพอะไร

อาชีพอิสระ คือ อาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง มีการฝึกฝนหรืออบรมจนมีความชำนาญ  อาชีพที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ใช้เงินลงทุนน้อย พึ่งพาแรงงานของตนเองหรือคนอื่น(ลูกจ้าง) อาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของ กำไร

อาชีพอิสระคืออาชีพอะไรบ้าง

ตัวอย่างอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า , เจ้าของร้านตัดผม , เจ้าของร้านขายอาหาร , เจ้าของร้านขายเสื้อผ้า , เจ้าของร้านขายอะไหล่ , เจ้าของฟาร์มกล้วยไม้ , เจ้าของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ , อาชีพช่างเย็บผ้า , อาชีพช่างซ่อมรถ , อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง , อาชีพจิตรกร , อาชีพขายล็อตเตอรี่ , อาชีพหมอดู , อาชีพขายประกัน , นักร้อง เป็นต้น

สำเนาสำหรับการสมัครบัตรเครดิตสำหรับอาชีพอิสระ

เอกสารหลัก

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนา Passport , Visa (กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย)

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เอกสารเพิ่มเติม

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

 • สำเนา Statement บัญชีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคล (บมจ.,บจก.,หจก.,หสน.)

เอกสารเพิ่มเติม

 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี (เฉพาะ บมจ.และบจก.)

 • สำเนา Statement บัญชีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในนามนิติบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนคัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน

กรณีเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้าในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล

เอกสารเพิ่มเติม

 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

 • สำเนา Statement ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือในนามคณะบุคคลอย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

กรณีเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ

เอกสารเพิ่มเติม

 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตร 50 ทวิ แสดงรายได้ปีล่าสุดหรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย


เพียงเตรียมหลักฐานตามที่กล่าวไปในเบื้องต้นไปที่ธนาคารที่ต้องการทำบัตรเครดิต ง่ายๆเท่านี้ คุณก็สามารถมีบัตรเครดิตด้วยอาชีพอิสระได้แล้ว