กู้เงินต่อเติมบ้าน ควรกู้กับใครดี และควรพิจารณาสิ่งใดบ้าง

credit_160-1

ใครที่อยาก กู้เงินต่อเติมบ้านยกมือขึ้น การได้ครอบครองที่พักอาศัยที่ดีที่สุดอย่าง “บ้าน” คงเป็นปณิธานทองคำของทุกคน เพราะมูลค่าที่เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากอัตราประชากรกับที่พักอาศัยสวนทางกัน จำนวนคนมากขึ้นแต่ที่พักกลับลดลง ส่งผลให้ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองทั่วประเทศ มูลค่าที่พักอย่าง ‘บ้าน’ เริ่มต้นที่สองล้านบาทโดยประมาณ การซื้อบ้านด้วยวิธีที่เร็วที่สุดคือ การซื้อบ้านผ่านสินเชื่อธนาคารซึ่งคุณต้องเป็นหนี้ก้อนใหญ่ประมาณ 30 ปี เพื่อของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิต สำหรับบางคนการซื้อบ้านสักหลังที่ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาทคงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะรายได้ที่สูงกว่าคนอื่น ๆ ทำให้การผ่อนชำระบ้านหลังแรกจากสถาบันการเงินสิ้นสุดเร็วกว่า 30 ปีแน่นอน ความปรารถนาต่อมาคือ “การต่อเติมบ้าน” เนื่องจากจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นจึงต้องขยายพื้นที่ให้ความเป็นส่วนตัวขอบทุกคนในบ้าน รวมถึงลูกกตัญญูที่หมายมั่นว่าจะต่อเติมบ้านให้บุพการีของตน ซึ่งต้องการใช้เป็นที่พักสุดท้ายในบั่นปลายชีวิตด้วย

ตามที่ทราบกันว่า ราคาของบ้าน / คอนโดมิเนียม หรือที่ดินจะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ การซื้อบ้าน / ที่ดินจะเกิดประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าการถอยรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งราคาของบ้านที่ขยับขึ้นนั้นมีปัจจัยด้าน “วัสดุก่อสร้าง” และ “ค่าแรง” ร่วมด้วย วัสดุก่อสร้างที่ใช้กันทั่วไปอย่าง ปูนซีเมนต์ หิน และทราย เป็นการนำวัสดุที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาใช้งาน ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัด หากเปรียบเทียบราคาในเวลาไม่เกิน 5 ปีจะเห็นว่า ราคาวัสดุก่อสร้างประเภทนี้ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการต่อเติมบ้านไม้ คุณต้องมีทุนทรัพย์มากกว่าปกติ เพราะราคาไม้ที่ใช้ต่อเติมบ้านจะสูงเป็น 2-3 เท่าของราคาวัสดุอื่น แม้ต้นไม้จะสามารถปลูกทดแทนได้ แต่ต้องใช้เวลาให้ต้นไม้ได้เติบโต และไม้บางชนิดเป็นไม้สงวน (ต้นไม้ประเภทไม้เนื้อแข็ง) อัตราความต้องการไม้สำหรับสร้าง / ต่อเติมบ้านจึงสูงมาก เพราะความสวยงามของลายไม้ และประโยชน์ของบ้านไม้ การต่อเติมบ้านควรมองว่าจะใช้วัสดุใดสำหรับต่อเติม และต้องเป็นวัสดุที่ทนทาน มีอายุการใช้งานที่นาน

ต่อกันที่ “ค่าแรง” ของคนงานก่อสร้าง อย่าคิดว่าอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่ไม่เหมาะกับคนไทย เพราะคุณพบเห็นแต่แรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันช่างก่อสร้างที่มีฝีมือหาตัวได้ยากมาก และค่าแรงสูงมากด้วย เฉลี่ยต่อวันไม่ต่ำกว่า 500 บาท หากเปรียบเทียบกับพนักงานฝ่ายผลิต ช่างก่อสร้างจะมีรายได้ตลอดทั้งปีและเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ในอนาคตค่าแรงของอาชีพนี้อาจขยับสูงขึ้นอีก เพราะแรงงานไทยหนีไปทำงานด้านอื่น และแรงงานต่างชาติก็โยกย้ายกลับประเทศเพราะหลายชาติเริ่มขยายฐานการผลิต (โรงงานอุตสาหกรรม) เนื่องจากการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ เพราะทุกวันนี้การก่อสร้าง / ต่อเติมบ้าน ใช่ว่าติดต่อช่างแล้วจะได้เริ่มงานทันที ต้องรอดูว่าคนงานมีปริมาณที่เพียงพอหรือไม่อีก ก่อนจะต่อเติมบ้านควรมองหาทีมงานก่อสร้างไว้หลาย ๆ แห่งด้วย

สุดท้ายคือการขอกู้เงินเพิ่มการต่อเติมบ้านจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินที่เหมาะสำหรับการขอสินเชื่อซื้อบ้าน – ต่อเติมบ้านมีน้อย เนื่องจากธนาคารเอกชนจะเน้นสินเชื่อบุคคลมากกว่าสินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าสถาบันการเงินที่จะแนะนำ ธนาคารที่เหมาะสำหรับขอสินเชื่อบ้าน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยไม่โหดเกินไป และเป็นธนาคารที่มีเป้าหมายให้ประชาชนได้มีบ้านหรือมีชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารสีเขียว สีม่วง หรือสีเหลือง จะพบดอกเบี้ยที่แรงจนน่าตกใจเลย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อนุมัติวงเงินไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน หรือไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ปลูกสร้าง / ต่อเติม / ซ่อมแซม วงเงินที่ผู้ขอกู้จะยื่นได้นั้น ต้องไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ สำหรับอาชีพอิสระจะยื่นวงเงินขอกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิ ส่วนข้าราชการที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการ ธนาคารจะอนุมัติวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ ระยะเวลาการขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี (อายุของผู้กู้รวมกับเวลาการชำระหนี้) อัตราดอกเบี้ยมีดังนี้
MRR (อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี) ร้อยละ 6.75
MLR (อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา) ร้อยละ 6.40
MOR (อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี) ร้อยละ 7.25

ธนาคารออมสิน อนุมัติวงเงินไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร (กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร) กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภค ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร (กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคารเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันฯ และ/หรือ เพื่ออุปโภคบริโภค) อายุของผู้ขอกู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี ส่วนระยะเวลาการขอกู้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีต่อเติมบ้าน ต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
สำเนาโฉนดที่ดินของตนเองหรือคู่สมรส
แผนที่ตั้งหลักประกัน
แบบแปลน หรือแผนผังรายการซ่อมแซมอาคาร / ใบประเมินราคารายการซ่อมแซม
สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร หรือสำเนาใบอนุญาตให้ต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร หรือสำเนาสัญญาว่าจ้างต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเหมา