การ ขอยกเลิกประกันภัยรถยนต์

การทำประกันภัยรถยนต์นั้นถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลที่ผู้ยื่นทำประกันจะได้รับอีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ทำประกันภัยรถยนต์ด้วยว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ชดใช้และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและต่อบุคคลที่ยื่นทำประกันภัยรวมถึงบุคคลภายนอกอีกด้วย ประกันภัยรถยนต์จึงเปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยในด้านการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้รถยนต์ นอกจากนี้บริษัทผู้รับทำประกันภัยที่เราได้ทำประกันภัยรถยนต์ด้วยนั้นยังช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินเรื่องต่างๆในการเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้ทำประกันภัยในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก จึงช่วยให้ผู้ทำประกันภัยไม่ต้องเสียเวลามาดำเนินการเอง อีกทั้งไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการเตรียมเอกสารต่างๆด้วยตนเองอีกด้วย ซึ่งหากบริษัทประกันภัยที่เป็นตัวแทนของเราดำเนินการได้ไม่ถูกใจผู้ทำประกันภัยก็สามารถทำเรื่องเพื่อขอยกเลิกประกันภัยรถยนต์กับบริษัทนั้นๆได้ หรือกรณีที่บริษัทต้องการเลิกทำกรมธรรม์กับผู้ทำประกันภัยรถยนต์ก็สามารถทำได้เช่นกัน

การขอยกเลิกประกันภัยรถยนต์

บุคคลที่ทำการประกันภัยรถยนต์สามารถบอกยกเลิกการทำประกันกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ตนเองเคยยื่นเรื่องของทำประกันภัยด้วย หรือบริษัทผู้ทำกรมธรรม์ให้กับบุคคลที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้เช่นกัน โดยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

  • กรณีบริษัทต้องการบอกเลิกกรมธรรม์สามารถทำได้โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ทำประกันภัยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยให้ยึดเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ บริษัทจะทำการคืนส่วนต่างของเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ทำประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนและคืนส่วนที่เหลือคืนแก่ผู้ทำประกันภัย

  • กรณีผู้ทำประกันภัยต้องการบอกเลิก สามารถทำได้โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและผู้ทำประกันภัยยังมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้

  • กรณีที่ทำการประกันภัยแบบกลุ่มและเกิดการลดจำนวนรถยนต์ที่เข้าทำกรมธรรม์ สามารถรับเบี้ยประกันภัยคืนได้โดยบริษัทจะทำการเฉลี่ยคืนเป็นรายวัน

อัตราคืนเบี้ยประกันภัยรถยนต์

เมื่อผู้ทำประกันภัยได้แจ้งความประสงค์เพื่อยกเลิกกรมธรรม์ภัยรถยนต์เป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้ว ผู้ทำประกันภัยจะได้รับเงินคืนตามอัตราการจ่ายคืนเบี้ยประกันภัยได้ โดยการคำนวณอัตราคืนดอกเบี้ยจะนับเอาวันที่บริษัทประกันได้รับเอกสารแจ้งยกเลิกเป็นวันสิ้นสุดการทำประกันภัย โดยสามารถคำนวณอัตราคืนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ ดังต่อไปนี้

จำนวนวันประกันภัย(วัน)

อัตราคืนเบี้ยประกัน

1 – 9

72

10 – 19

68

20 – 29

65

30 – 39

63

40 – 49

61

50 – 59

59

60 – 69

56

70 – 79

54

80 – 89

52

90 – 99

50

100 – 109

48

110 – 119

46

120 – 129

44

130 – 139

41

140 – 149

39

150 – 159

37

160 – 169

35

170 – 179

32

180 – 189

30

190 – 199

29

200 – 209

27

210 – 219

25

220 – 229

23

230 – 239

22

240 – 249

20

250 – 259

18

260 – 269

16

270 – 279

15

280 – 289

13

290 – 299

12

300 – 309

10

310 – 319

8

320 – 329

6

330 – 339

4

340 – 349

3

350 – 359

1

360 – 366

0